لبخند خدا

لبخند خدا

حساب کردیم در جمعه آخرسال هر عاشقی که برای مراسم دعاندبه تشریف می آورد با خودش یک کیلوپرتقال


نظرات

نظر دهید...