درباره ما

درباره بیانیه ماموریت

اینکه ارزش‌های مشترک یک سازمان و مجموعه کاری را بشناسیم، برای شناخت آن سازمان کافی نیست. اگر بخواهیم سازمان را با یک فرد مقایسه کنیم، باید بگوییم باورها و ارزش‌هایی که یک فرد دارد، هرچند نقش برجسته‌ای در کیستی آن فرد دارد، اما تا ندانیم او چه شغلی دارد، هنوز او را نشناخته‌ایم. ممکن است یک پزشک و یک معلم هر دو به خدا و خدمت‌گزاری در جامعه‌ی اسلامی اعتقاد داشته باشند،‌ اما محدوده و نوع خدمت یکی تربیت دانش‌آموزان است و دیگری درمان بیماران.

نقش «بیانیه ماموریت» این است که جنس و محدوده فعالیت یک سازمان را تعیین و ترسیم می‌کند.